สิบสองปันนา-ไทย

สมเด็จพระเจ้าศิริสุวรรณคำลือ กษัตริย์ สิบสองปันนาองค์สุดท้าย

เตา ชื่อซฺวิน (刀世勋) หรือ เจ้าหม่อมคำลือ (召孟罕勒), เจ้าหม่อมศิริสุวรรณคำลือ (召勐西莉苏宛纳罕勒; กันยายน ค.ศ. 1928 – 1 ตุลาคม ค.ศ. 2017)[1] เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรหอคำเชียงรุ่ง องค์ที่ 41 และเป็นองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ พญาเจือง หรือ ราชวงศ์อารยะโวสวนตาน ที่ปกครองอาณาจักรหอคำเชียงรุ่งมายาวนานถึง 790 ปี

พระราชประวัติ

 

เจ้าหม่อมคำลือ เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี ค.ศ. 1928 เป็นพระราชบุตรของ เจ้าหม่อมแสงเมือง ซึ่งเป็นอนุชาของเจ้าหม่อมสุวรรณผาคราง พระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าแผ่นดินเชียงรุ่งองค์ที่ 40 แต่เจ้าหม่อมสุวรรณผาครางไม่มีพระราชบุตร จึงได้ขอเจ้าหม่อมคำลือมาเป็นราชบุตรบุญธรรม และไปเรียนหนังสือที่เมืองฉงชิ่งเมื่อพระชนมพรรษา 16 พรรษา จนถึงปี ค.ศ. 1944 ได้เข้า “พิธีฮับเมือง” แต่ในช่วงนั้นเกิด สงครามมหาเอเชียบูรพา (ค.ศ. 1939-1945) พิธีฮับเมืองจึงไม่สมบูรณ์ พระองค์ได้กลับไปเรียนหนังสือ และเสด็จกลับมาทำพิธีฮับเมืองครั้งที่สอง เมื่อ ค.ศ. 1948 ขณะพระชนมพรรษา 20 พรรษา

 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายในประเทศจีน ราวปี ค.ศ. 1949-1950 พระองค์จึงกลายเป็น “กษัตริย์องค์สุดท้าย” โดยเปลี่ยนฐานันดรศักดิ์จากกษัตริย์เป็นสามัญชน โดยที่ยังมิได้ บริหารราชการแผ่นดินเลย เนื่องจากหลังจากทำพิธีฮับเมืองครั้งแรกแล้วพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้เจ้าหม่อมแสนเมือง พระราชบิดาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปเรียนหนังสือต่อ

 

เจ้าหม่อมคำลือประทับอยู่ในเมืองคุนหมิง ประเทศจีน มีพระราชโอรสธิดา 4 พระองค์ พระราชโอรส 2 พระองค์องค์ พระราชธิดา 2 พระองค์ซึ่งรับราชการทั้งหมด เจ้าหม่อมคำลือ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2017 สิริพระชนมพรรษา 89 พรรษา

(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%BA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เดือน 12 ปี พ.ศ.2528 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเสด็จ สิบสองปันนา และทรงปลูกต้นโพธิ์ที่ สวนป่าม่านทิง 曼听公园

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2536 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาถึงวัดป่าเชต์มหาราชฐาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม พ.ศ.2538 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และทรงเสด็จเยือน สิบสองปันนา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2541 โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในมหาวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายฆราวาส และทรงเป็นองค์ประธานตัดลูกนิมิตอุโบสถของวัดป่าเชต์ด้วย

Visitors: 46,066