เตรียมตัวการเดินทาง

เตรียมตัวก่อนเดินทาง  

การเดินทางไปเมืองสิบสองปันนานั้น เป็นเมืองที่อยู่ในเขตการปกครองของประเทศจีน จึงจำเป็นต้องขอวีซ่าที่สถานทูตจีน ถ.รัชดาภิเษก ก่อนเดินทาง  การขอวีซ่าสามารถเดินทางไปได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เวลา 9.00-11.30 จันทร์ - ศุกร์ โดยการขอวีซ๋าจะมีทั้งขอด่วน 2-3 วันทำการ และ แบบปกติ 4 วันทำการ โดยพาสปอร์ตที่จะขอวีซ๋าต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าจีน

* กรอกแบบฟอร์ม V2011.A เป็นภาษาอังกฤษให้ครบทุกข้อ (หากข้อไหนไม่มีข้อมูลให้ตอบ NO) ขอได้ที่สถานทูตจีน

* สำเนาหน้าพาสปอร์ต (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

* สำเนาหน้าวีซ่าจีนล่าสุด (กรณีเคยเดินทางไปจีนไม่เกินสองปี) หากวีซ่าที่เคยไปอยู่ในพาสปอร์ตเล่มเก่าให้สำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่าพร้อมหน้าวีซ่่ามาด้วย

* สำเนาสมุดบัญชีของตนเอง (หน้าที่มีชื่อบัญชีและยอดเงินคงเหลือล่าสุด) 

* ตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ จีน

* ใบจองโรงแรม (มีชื่อผู้เดินทาง / ชื่อโรงแรม / ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์)

* จดหมายมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู่้รับมอบอำนาจ กรณีผู้อื่นมายื่นวีซ๋าแทน

* ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า เข้า-ออก 1 ครั้ง สำหรับพาสปอร์ตไทย ด่วน 1,800 บาท ปกติ 1,000 บาท

 

การเดินทางโดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบิน บางช่วงจะมีเที่ยวบิน Direct Flight จากสุวรรณภูมิ - สิบสองปันนา (Gasa Airport JingHong) โดยสายการบิน China Eastern (MU) ซึ่งต้องโทรสอบถามทางสายการบิน จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

หากไม่มี Direct Flight ก็สามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ และ หลายช่วงเวลา เช่น เดินทางโดยสายการบินไทย, แอร์เอเซีย ฯลฯ ไปลงที่คุนหมิง แล้ว ต่อสายการบินภายในประเทศจีน ซึ่งก็มีหลากหลายสายการบิน ซึ่งหากต้องการจองตั๋วภายในประเทศจีนต่อจากคุนหมิงไปสิบสองปันนาสามารถให้ทางโรงแรมจองให้ได้ ซึ่งการจองจากทางจีนจะได้ราคาที่ถูกกว่าการจองจากในเมืองไทย

หรือหากซื้อตั๋วของสายการบิน China Eastern จากเมืองไทย โดยจอง กรุงเทพ-จิงฮง(สิบสองปันนา) ก็จะได้ราคาที่ถูกเช่นกัน แต่เวลาในการเดินทางอาจจะไม่ค่อยดีบางครั้งเครื่องออก ตี3 เพื่อไปต่อ Flight แล้วไปถึงสิบสองปันนา ประมาณ 10 โมงเช้า (ต้องลองสอบถามตารางบินจากสายการบินดู)

เมื่อได้กำหนดการเดินทางและเที่ยวบินเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งให้ทางโรงแรมทราบเพื่อทางโรงแรมจะได้มารับที่สนามบิน

การท่องเที่ยวในสิบสองปันนาสามารถเดินท่องเที่ยวได้เอง หรือ สามารถซื้อโปรแกรมทัวร์ไว้ล่วงหน้าได้  โดยมีโปรกรมทัวร์ที่หลากหลาย และ มีโชว์ให้ต่าง ๆ ให้ชมในหลากหลายสถานที่ เช่น โชว์ที่มีชื่อเสียงคือโชว์พาราณสี 

 

 

 

 


  • photo (6).JPG
    ในตัวเมืองสิบสองปันนา ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้เดินช้อปปิ้ง มีสินค้าหลากหลาย แต่ก็ยังมีลวดลายที่พยายามอนุลักษณ์ความเป็นไทลื้อเอาไว้กลาย ๆ จากรูปแบ...
Visitors: 46,907